I SA/Op 774/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - OpenLEX

I SA/Op 774/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663188

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. I SA/Op 774/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S., K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 14 października 2013 r. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu IV raty podatku od nieruchomości za 2010 r. w związku z wnioskiem skarżącej A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę A. S. i K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 14 października 2013 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu IV raty podatku od nieruchomości za 2010 r.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony dorosłemu domownikowi A. S. (dalej jako Strona, Skarżąca) - jej mężowi, K. S. w dniu 19 listopada 2014 r.

W terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej Strona złożyła do tut. Sądu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oświadczając, że nie jest w stanie zapewnić wynagrodzenia pełnomocnikowi, niezbędnemu do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego wyroku.

Wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego został uwzględniony postanowieniem referendarza sądowego z dnia 27 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu pismem z dnia 6 lutego 2015 r. poinformowała tutejszy Sąd, iż wyznaczyła na pełnomocnika radcę prawnego P. K.

Pismem złożonym w dniu 9 marca 2015 r., wyznaczony pełnomocnik wniósł w imieniu Skarżącej skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podniósł, iż w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie było możliwe terminowe sporządzenie skargi kasacyjnej, w związku z czym Skarżąca nie ponosi winy w uchybieniu tego terminu. Pełnomocnik poinformował, że o fakcie wyznaczenia go przez Okręgową Izbę Radców Prawnych na pełnomocnika dowiedział się w dniu 9 lutego 2015 r., kiedy przebywał na urlopie. Następnie podjął czynności związane z zapoznaniem się ze sprawą (oraz pozostałymi powierzonymi mu w tym samym czasie innymi sprawami A. i K. S.) dokonując w dniu 26 lutego 2015 r. przeglądu akt w siedzibie Sądu. Z uwagi na objętość akt i obszerności uzasadnienia wyroku złożył w tym samym dniu wniosek o sporządzenie i doręczenie mu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, który doręczono mu w dniu 2 marca 2015 r.

To zaś umożliwiło mu sporządzenie skargi kasacyjnej i równoległe wraz z nią złożenie niniejszego wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) (dalej jako: p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu.

Aby jednak Sąd mógł rozpoznać merytorycznie wniosek o przywrócenie terminu, musi on zostać złożony do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, § 2, § 4 p.p.s.a.).

W realiach rozpoznawanej sprawy skargę kasacyjną, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, wniósł pełnomocnik ustanowiony z urzędu, który o fakcie ustanowienia go pełnomocnikiem dowiedział się w chwili doręczenia mu pisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, tj. w dniu 9 lutego 2015 r., gdy przebywał on na urlopie.

Następnie podjął on niezbędne czynności w celu skontaktowania się ze stroną i zapoznania się z aktami postępowania. Na tle powyższego Sąd podziela pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 19 marca 2008 r., sygn. akt II FZ 105/08, zgodnie z którym "przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu trzydziestu dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (podobnie: postanowienia NSA z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt II GZ 243/11, z dnia 8 czerwca 2005 r. sygn. akt I FZ 198/06 oraz z dnia 15 kwietnia 2005 r. sygn. akt II OZ 253/05 dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skoro zatem pełnomocnik skarżącej w dniu 9 lutego 2015 r. powziął wiadomość o wyznaczeniu go pełnomocnikiem w sprawie, to składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 9 marca 2015 r. wraz ze skargą kasacyjną zachował wymogi formalne o których mowa w art. 87 p.p.s.a. Co do kwestii braku winy - jako przesłanki zasadności przedmiotowego wniosku - przyjąć należy, że skarżąca nie ponosi winy w uchybieniu terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, albowiem pozostawała ona w usprawiedliwionym oczekiwaniu na wyznaczenie w sprawie pełnomocnika z urzędu. Z kolei wyznaczony pełnomocnik podjął czynności procesowe skutecznie i bez zbędnej zwłoki.

Reasumując, złożony przez pełnomocnika wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej podlegał uwzględnieniu, o czym tutejszy Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.