Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 661437

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 22 marca 2010 r.
I SA/Op 77/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 30 listopada 2009 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. W. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 30 listopada 2009 r. w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. W postępowaniu podatkowym w imieniu skarżącego występował pełnomocnik doradca podatkowy E. K. Zaskarżona decyzja została doręczona do rąk pełnomocnika w dniu 1 grudnia 2009 r. Skarżący skargę na powyższą decyzję nadał listem poleconym w dniu 16 stycznia 2010 r. w urzędzie pocztowym w P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270, ze zm.) (dalej: p.p.s.a.). skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z tym, skoro w tej sprawie decyzja została doręczona do rąk pełnomocnika skarżącego w dniu 1 grudnia 2009 r. to trzydziestodniowy termin do jej zaskarżenia upływał z dniem 31 grudnia 2009 r. Natomiast skarżący przesyłkę ze skargą nadał w urzędzie pocztowym w dniu 16 stycznia 2010 r., (art. 83 § 3 p.p.s.a.), zatem skargę należy uznać za spóźnioną, a w związku z tym niedopuszczalną, w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.