Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840434

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 18 listopada 2015 r.
I SA/Op 76/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wyciąg z protokołu rozprawy Sygn. akt I SA/Op 73/15 Dnia 18 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ ROZPRAWY Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Wydział I Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Gocki Sędziowie: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Anna Wójcik (spr.) Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Bergiel na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę ze skargi A.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 28 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za luty 2012 r. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11.00, zakończono o godzinie 12.20. (...) Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączyć sprawy o sygn. I SA/Op 73/15, I SA/Op 74/15, I SA/Op 75/15, I SA/Op 76/15, I SA/Op 77/15, I SA/Op 78/15, I SA/Op 79/15 do wspólnego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić je pod sygnaturą I SA/Op 73/15. (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.