Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399065

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 18 listopada 2013 r.
I SA/Op 740/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu, postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr (...) Dyrektor Izby Celnej w Opolu utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu z dnia 18 lutego 2013 r., nr (...) określającą S. S. zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu w wysokości 2.044 zł

Decyzja Dyrektora Izby Celnej w Opolu zawierała pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia i została doręczona S. S. w dniu 2 września 2013 r.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem decyzji S. S. wniósł skargę, którą skierował jednocześnie do Izby Celnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Skarga zarówno do Izby Celnej jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została nadana przesyłką poleconą w dniu 7 października 2013 r. w Urzędzie Pocztowym w L.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przesłał następnie skargę wraz z kopertą, według właściwości, do Dyrektora Izby Celnej w Opolu w dniu 8 października 2013 r.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w Opolu wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)- zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.

W świetle art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zatem o zachowaniu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi świadczy data nadania skargi zaadresowanej do właściwego organu administracyjnego, za pośrednictwem którego należy ją wnieść do sądu administracyjnego.

Powstałe na gruncie art. 54 § 1 p.p.s.a. orzecznictwo sądów administracyjnych, jest jednoznaczne w swojej ocenie, stwierdzając, że dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do niewłaściwego organu w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a. (por. postanowienia NSA: z dnia 30 stycznia 2008 r., II FSK 1724/06, LEX nr 453371; z dnia 24 czerwca 2008 r., II OSK 338/08, LEX nr 506003; postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 31 marca 2008 r., I SA/GL 155/08, LEX nr 381455; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r., III SA/Wa 290/07, LEX nr 347711).

Zaskarżona decyzja zawierała pełne pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi tj. wskazano, iż stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Opolu.

W niniejszej sprawie, jak już wyżej podkreślono, decydujące znaczenie ma data nadania skargi na adres organu wydającego zaskarżoną decyzję, tj. Dyrektora Izby Celnej w Opolu, co nastąpiło w dniu 7 października 2013 r., a zatem po upływie ustawowego terminu. W związku z tym skierowanie skargi w tym samym dniu bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego było czynnością nie mającą znaczenia dla zachowania ustawowego terminu do wniesienia skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku art. 220 § 3 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.