Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399064

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 6 listopada 2013 r.
I SA/Op 688/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 9 lipca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłego członka zarządu za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od marca do grudnia 2008 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 sierpnia 2013 r. skarżący - P. M. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 9 lipca 2013 r. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłego członka zarządu za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od marca do grudnia 2008 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 września 2013 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wskazując jako podstawę ustalenia wysokości wpisu § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone w dniu 5 października 2013 r. do rąk osoby upoważnionej do odbioru korespondencji - E. Z. (pełnomocnictwo 23/11), która potwierdziła odbiór swym podpisem.

W zakreślonym terminie braku fiskalnego nie uzupełniono, natomiast po jego upływie, pismem nadanym w dniu 21 października 2013 r., skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej jako (p.p.s.a.).

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręczono skarżącemu w dniu 5 października 2013 r. (sobota) Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem, zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a., w dniu 14 października 2013 r. (poniedziałek). Jak natomiast wynika z informacji udzielonej przez oddział finansowo-budżetowy WSA w Opolu, skarżący nie uiścił wymaganego wpisu od skargi w wyznaczonym terminie. Bez wpływu na rozstrzygnięcie pozostaje przy tym okoliczność złożenia przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy, gdyż złożenie tego wniosku nastąpiło po upływie terminu do uiszczenia wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.