Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2013703

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 30 marca 2016 r.
I SA/Op 627/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 19 października 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za wrzesień 2010 r. postanawia:

1.

odrzucić zażalenie,

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) uiszczoną tytułem wpisu od zażalenia. 2

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez skarżącego T. M. (dalej jako: skarżący lub strona) działającego przez pełnomocnika będącego adwokatem na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 19 października 2015 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za wrzesień 2010 r., zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 grudnia 2015 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 1.000 złotych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Zgodnie z adnotacją na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k. 24 akt sądowych), wezwanie z dnia 29 grudnia 2015 r. zostało odebrane przez pełnomocnika skarżącego w dniu 7 stycznia 2016 r.

Ponieważ wpis od skargi w kwocie 1.000 zł został zaksięgowany na rachunku bankowym tut. Sądu w dniu 15 stycznia 2016 r. (k. 25 akt sądowych), zarządzeniem Sądu z dnia 20 stycznia 2016 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do przedłożenia oryginału dokumentu potwierdzającego uiszczenie wpisu od skargi.

Pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data nadania) pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wskazując, że w ostatnim dniu terminu do uiszczenia wpisu (14 stycznia 2016 r.) skarżący nie mógł uiścić wpisu z uwagi na zły stan zdrowia i brak możliwości wykonania przelewu za pośrednictwem płatności elektronicznych.

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił wniosek stwierdzając, że strona nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu.

Na to postanowienie pełnomocnik skarżącego wniósł w ustawowym terminie zażalenie. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 lutego 2016 r. wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100,00 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 10 marca 2016 r. (k. 63 akt sądowych), wobec czego termin do zapłaty wpisu upływał z dniem 17 marca 2016 r. (czwartek). Wpis od zażalenia został uiszczony w dniu 25 marca 2016 r., co wynika z wydruku nr (...) oddziału finansowo-budżetowego tut. Sądu (k. 66 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zasadą jest, że (o ile ustawa nie stanowi inaczej), do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270)- (dalej w skrócie p.p.s.a.).

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 tej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Skutek pozostawienia nieopłaconego pisma bez rozpoznania nie powstaje jednak w przypadku, gdy należna opłata nie zostanie uiszczona od skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia lub skargi o wznowienie postępowania. W takiej bowiem sytuacji, zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., jeżeli od tych pism pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają one odrzuceniu przez sąd.

Wskazać należy, że pomimo prawidłowego doręczenia pełnomocnikowi skarżącego wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia i pouczenia go o skutkach niedopełnienia tego obowiązku, należny wpis nie został uiszczony w wyznaczonym ustawowym terminie. Skoro bowiem doręczenie wezwania o uiszczenie wpisu od zażalenia nastąpiło do rąk pełnomocnika w dniu 10 marca 2016 r., to termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 17 marca 2016 r. Tymczasem wpis uiszczono w dniu 25 marca 2016 r., a zatem z uchybieniem ww. siedmiodniowego terminu, co w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. obliguje Sąd do odrzucenia zażalenia.

O zwrocie uiszczonego wpisu od zażalenia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.