Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399060

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 19 listopada 2013 r.
I SA/Op 612/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2013 r., w ten sposób, że w miejsce błędnie wskazanego przedmiotu sprawy zamiast "odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania" wpisać "odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia"

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), sprostowaniu podlegają niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki zawarte w wyroku.

Wykładania gramatyczna wymienionego przepisu wskazuje, że wszystkie opisane w nim nieprawidłowości muszą mieć charakter oczywisty tzn. niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny. Oczywistość wadliwości może wynikać z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami.

W niniejszej sprawie, w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt I SA/Op 612/13 zaistniała oczywista omyłka polegająca na błędnym wskazaniu przedmiotu sprawy, bowiem zamiast "odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia" wpisano "odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania".

Uznając konieczność sprostowania wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, na podstawie art. 156 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.