Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097836

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 6 grudnia 2011 r.
I SA/Op 481/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gerard Czech.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potrącenia wzajemnych wierzytelności i zaległości podatkowych w związku z wnioskiem strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 29 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Celnej w Opolu, nr (...), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu z dnia 30 września 2010 r., Nr (...) odmawiająca dokonania potrącenia wierzytelności wobec Skarbu Państwa z zaległością podatkową skarżącej Spółki w podatku od gier za styczeń 2010 r.

W skardze na powyższą decyzję Spółka zawarła wniosek o wstrzymanie jej wykonania, z uwagi na to, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia stronie skarżącej znacznej szkody i możliwość spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadniając zaś ten wniosek strona wskazała, iż wszystkie jej działania gospodarcze oparte były na założeniu, że wysokość obciążającego ją miesięcznie podatku od gier wynosić będzie 180, a nie że ulegnie on podwyższeniu do kwoty 2.000 zł.

Odpowiadając na skargę organ odwoławczy nie odniósł się do przedmiotowego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek na uwzględnienie nie zasługuje.

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu skargi Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Przytoczony przepis zawiera regulację - stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasady, iż ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu - dotyczącą tymczasowej ochrony interesów strony skarżącej w toku zawisłego postępowania sądowoadministracyjnego. Ta ochrona uzależniona jest jednak od istnienia, w konkretnej sprawie, wymienionych w powołanym przepisie przesłanek tj. wystąpienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Ponadto przepis ten na wnioskodawcę nakłada obowiązek wykazania okoliczności uprawdopodobniających zaistnienie wskazanych przesłanek, przy czym uprawdopodobnienie to nie może z reguły opierać się na samych twierdzeniach strony. Wnioskujący winien więc wskazać konkretne zdarzenia, czy też okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione, czyli, że na skutek wykonania decyzji grozi mu szkoda, której rozmiary przekraczają zwykłe następstwa zapłaty, bądź też, że do odwrócenia skutku jej realizacji nie wystarczy zwrot wyegzekwowanej należności wraz z odsetkami. Wnioskodawca musi zatem wykazać istnienie realnego niebezpieczeństwa, iż wykonanie zaskarżonego aktu przed zbadaniem jego prawidłowości przez Sąd, wywoła nieodwracalne pogorszenie jego sytuacji, którą trudno będzie naprawić nawet po ewentualnym wyeliminowaniu zaskarżonego aktu. W realiach tej sprawy nie powinno budzić wątpliwości, iż wymogowi temu skarżąca Spółka nie sprostała.

Ponadto, co istotniejsze w rozpatrywanym przypadku, wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności może dotyczyć tylko takich z nich, które nadają się do wykonania i takiego wykonania wymagają.

Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w drodze egzekucji do takiego stanu rzeczy, który okaże się zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy jednak zaskarżony akt administracyjny nadaje się do tak rozumianego wykonania i nie każdy takiego wykonania wymaga. Nie kwalifikują się do tak rozumianego wykonania te spośród nich, które dla sprowadzenia określonego w nich stanu prawnego lub faktycznego nie wymagają żadnych dodatkowych czynności uprawnionych podmiotów. W rzeczywistości więc problem wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego dotyczy tylko aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, oraz aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki. Co do zasady, wymaganej cechy wykonalności nie mają decyzje odmowne (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LewisNexis, W-wa 2006, str. 186).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w rozpatrywanym przypadku przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego jest decyzja odmawiająca potrącenia wierzytelności wobec Skarbu Państwa i zaległości podatkowych z tytułu podatku od gier, a zatem decyzja, która nie nadaję się do wykonania, gdyż nie nakłada na stronę skarżąca żadnych obowiązków i nie wymaga od niej dokonania jakichkolwiek czynności.

Z przedstawionych zatem powodów Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.