I SA/Op 470/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2757638

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 grudnia 2019 r. I SA/Op 470/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 4 września 2019 r., nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz kwoty podatku do zapłaty postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną przez A Spółkę z o.o. w (...) (dalej jako: Spółka, strona skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 4 września 2019 r. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz kwoty podatku do zapłaty, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 listopada 2019 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1777 zł, stosowanie do § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia ww. kwoty, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w wyznaczonym terminie.

Powyższe wezwanie doręczono stronie w dniu 20 listopada 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 49 akt sądowych).

Siedmiodniowy termin do uiszczenia należnego wpisu od skargi upływał zatem w dniu 27 listopada 2019 r.

Natomiast w dniu 29 listopada 2019 r. strona skarżąca nadała pismo z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym.

Wyjaśnić należy, że strona skarżąca, inicjując postępowanie sądowoadministracyjne, zobowiązana była do uiszczenia wpisu od skargi. Podstawę prawną do wezwania o wpis sądowy w tym zakresie stanowi przepis art. 220 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przypomnieć należy, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 listopada 2019 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1777 zł. W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia ww. kwoty, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia wpisu w wyznaczonym terminie.

Powyższe wezwanie doręczono stronie w dniu 20 listopada 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 49 akt sądowych).

Siedmiodniowy termin do uiszczenia należnego wpisu od skargi upływał zatem w dniu 27 listopada 2019 r. W terminie tym Spółka wpisu nie uiściła.

Natomiast w dniu 29 listopada 2019 r. strona skarżąca nadała pismo z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Wyjaśnić zatem należy, że w przedmiotowej sprawie Spółka złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy po terminie do uiszczenia wpisu od skargi.

Złożenie zaś wniosku o przyznanie prawa pomocy po upływie ww. terminu, nawet jeżeli wniosek ten zostanie rozpoznany zgodnie z żądaniem strony, nie ma żadnego wpływu na obowiązek uiszczenia przez nią opłat, do których została wezwana na mocy prawomocnego zarządzenia w tym przedmiocie (postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2012 r., sygn. akt II OSK 213/12).

W takim stanie rzeczy złożony wniosek nie mógł skutecznie zniweczyć konsekwencji płynących z faktu nieuiszczenia wpisu w terminie. Złożenie wniosku o prawo pomocy po upływie terminu do uiszczenia wpisu jest z punktu widzenia wymogu opłacenia skargi bezskuteczne.

W konsekwencji skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.