Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723195

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 30 września 2019 r.
I SA/Op 401/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za luty 2013 r. zobowiązania i podatku do zapłaty postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu A Spółka z o.o. w (...) (dalej jako: skarżąca, Spółka, strona) zakwestionowała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2019 r. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za luty 2013 r. zobowiązania i podatku do zapłaty.

Jak wynika z akt sprawy, powyższe rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zawierało szczegółowe pouczenie o prawie, trybie i terminie do wniesienia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i doręczone zostało ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 1 lipca 2019 r. (co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, k. 1493 akt adm.). Skarga na przedmiotową decyzję została nadana przez Spółkę w placówce pocztowej w dniu 5 sierpnia 2019 r. (k. 11 akt sądowych oraz wydruk śledzenia przesyłki ze strony internetowej (...))

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ została wniesiona z uchybieniem terminu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - (dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestodniowym od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie natomiast do treści art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Jednocześnie w przypadku wniesienia skargi po terminie, sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że decyzja organu odwoławczego zawierała szczegółowe pouczenie o prawie, trybie i terminie wniesienia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i doręczono ją ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi Spółki w dniu 1 lipca 2019 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki (k. 1493 akt adm.). Zatem termin do wniesienia skargi na przedmiotową decyzję upływał w dniu 31 lipca 2019 r.

Wobec powyższego nadanie przez Spółkę skargi w dniu 5 sierpnia 2019 r. (k. 11 akt sądowych oraz wydruk śledzenia przesyłki ze strony internetowej (...)) nastąpiło z oczywistym uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. do dokonania tej czynności. Z tych względów skargę, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., należało odrzucić.

Wobec tego na podstawie powołanego przepisu Sąd orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 222 p.p.s.a. nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu. Z tego względu, w przedmiotowej sprawie, Sąd odstąpił od wzywania strony o należny od skargi wpis.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.