Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 23 września 2019 r.
I SA/Op 377/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną przez K. J. (dalej określany jako: skarżący, strona) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z 12 lipca 2019 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 27 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie.

Równocześnie, kolejnym zarządzeniem z tej samej daty, wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przez podanie numeru PESEL. Również w tym przypadku zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.").

Powyższe wezwania doręczone zostały na adres skarżącego, do rąk dorosłego domownika, w dniu 2 września 2019 r., co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, znajdującego się w aktach sprawy (k. 18 akt sądowych).

Pismem złożonym do tut. Sądu (5 września 2019 r. data nadania przesyłki) skarżący, akcentując swoją dotychczasową niekaralność, zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty kwoty 1.000 zł stanowiącej należność z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym. Jednocześnie w wyznaczonym terminie, skarżący nie uiścił wymaganego wpisu od skargi. Z akt sprawy wynika ponadto, że skarżący nie uzupełnił również braku formalnego skargi poprzez nadesłanie wymaganego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania, czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 p.p.s.a.

Oceniając dopuszczalność wniesionej skargi wskazać należy, że zawierała ona brak formalny w postaci niewskazania numeru PESEL skarżącego. Obowiązek w tym zakresie wprowadza art. 46 § 2 pkt 1 p.p.s.a., w którym wymieniono enumeratywnie obligatoryjne elementy pierwszego pisma wnoszonego do sądu (w tym skargi), wśród których znalazł się numer PESEL strony skarżącej będącej osobą fizyczną (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do treści art. 49 § 1 p.p.s.a., jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Taka natomiast sytuacja zachodzi w przypadku pisma procesowego szczególnego rodzaju, jakim jest skarga, gdyż konsekwencją nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi jest jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że skarżący był zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi, którego wysokość ustalono na podstawie § 2 ust. 6 ww. rozporządzenia. Podstawę prawną do wezwania o wpis sądowy w tym zakresie stanowi przepis art. 220 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało prawidłowo doręczone na adres skarżącego 2 września 2019 r., do rąk dorosłego domownika. Siedmiodniowy termin do dokonania żądanych czynności upłynął zatem 9 września 2019 r. (poniedziałek). Pomimo upływu wyznaczonego przez Sąd terminu do dokonania opisanych czynności, skarżący nie zastosował się do wezwania i nie uzupełnił braku formalnego oraz fiskalnego skargi, tj. nie podał w zakreślonym terminie swojego numeru PESEL, ani nie uiścił wymaganego wpisu od skargi. Powyższemu obowiązkowi nie może czynić zadość pismo strony zawierające wniosek o rozłożenie na raty kwoty nałożonej na stronę mandatem karnym z 14 grudnia 2018 r. z pełną jego argumentacją.

W konsekwencji skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym Sąd orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.