I SA/Op 376/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203024

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. I SA/Op 376/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia skarżącego na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 listopada 2016 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku skarżącego o sporządzenie i doręczenie kserokopii oświadczenia sędziego o jego wyłączenie od rozpoznania sprawy w sprawie ze skargi J. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. tutejszy Sąd w pkt I pozostawił bez rozpoznania wniosek J. M. (dalej określonego jako: skarżący, strona) o sporządzenie i doręczenie kserokopii oświadczenia sędziego o jego wyłączenie od rozpoznania sprawy; w pkt II zwrócił stronie kwotę 2 zł tytułem uiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie kserokopii żądanego dokumentu.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 13 grudnia 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, k. 216 akt sądowych, t. II). W dniu 20 grudnia 2016 r. skarżący za pośrednictwem poczty elektronicznej złożył zażalenie na zarządzenie z dnia 21 listopada 2016 r.

Ponieważ wniesione zażalenie nie zawierało własnoręcznego podpisu skarżącego a jedynie wpisane komputerowo imię i nazwisko strony, zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2016 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez podpisanie wniesionego zażalenia oraz nadesłanie dodatkowego podpisanego egzemplarza zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Odpis powyższego zarządzenia został skarżącemu doręczony w dniu 17 stycznia 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, k. 223 akt sądowych, t. II).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący w piśmie złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23 stycznia 2017 r. wskazał, że w jego ocenie wniesione zażalenie nie zawiera braków formalnych. W szczególności podniósł, że zażalenie to zawiera podpis "wykonany własną ręką skarżącego", a "żaden z przepisów regulujących postępowanie przez sądami administracyjnymi nie wymaga tego aby podpis ten został sporządzony na przykład długopisem".

Do dnia upływu wyznaczonego terminu - tj. 24 stycznia 2017 r. ww. braki formalne zażalenia nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Wymogi formalne zażalenia określone zostały w art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", z którego wynika, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Zgodnie z przepisem art. 46 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Podpis musi być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 p.p.s.a. (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała). Za podpis nie można uznać wydruku komputerowego, gdyż tylko podpis własnoręczny w dostateczny sposób identyfikuję osobę, która wniosła pismo. Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Jeżeli wstępna kontrola środka odwoławczego wykaże, iż zażalenie nie spełnia warunków formalnych niezbędnych do nadania sprawie dalszego biegu, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia, co wynika z treści przepisu art. 178 p.p.s.a., zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie; przepis ten ma zastosowanie do postępowania toczącego się na skutek zażalenia (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie zażalenie skarżącego na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 listopada 2016 r. wniesione za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawierało własnoręcznego podpisu skarżącego. Pod treścią przedmiotowego zażalenia znajduje się jedynie imię i nazwisko skarżącego w formie wydruku komputerowego, który nie stanowi podpisu zgodnie z treścią przepisu art. 46 p.p.s.a. Sąd podziela ugruntowany w orzecznictwie pogląd, że dla skuteczności pisma wnoszonego drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, gdyż tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 (por. postanowienia NSA: z dnia 16 listopada 2011 r., I OZ 831/11, LEX nr 1069747; z dnia 8 września 2011 r., I OZ 657/11, LEX nr 1068637; z dnia 17 marca 2011 r., I OSK 380/11, LEX nr 783720; z dnia 9 października 2014 r., I OZ 854/14, LEX nr 1529144).

Zatem koniecznym warunkiem formalnym pisma strony jest umieszczenie podpisu osoby, która to pismo wnosi. Podpis musi być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 p.p.s.a. Odtworzony mechanicznie na piśmie wzór podpisu nie czyni zadość wymogowi przewidzianemu w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Podpisem strony jest podpis w rozumieniu art. 78 k.c. Nie musi to być podpis czytelny. Podpisem jest znak ręczny określonej osoby, noszący indywidualne i powtarzalne cechy pozwalające odróżnić go od innych i umożliwiające identyfikację osoby podpisującego oraz zbadanie autentyczności podpisu (por. postanowienie NSA z dnia 27 maja 2011 r., I OZ 368/11, LEX nr 795331).

Dodatkowo, jak wskazano w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z dnia 12 maja 2014 r., I OPS 10/13, z uwagi na treść art. 46 p.p.s.a. - nie jest również dopuszczalne - w aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Wobec stwierdzenia braku formalnego Przewodniczący Wydziału wezwał stronę do podpisania wniesionego zażalenia oraz nadesłania dodatkowego podpisanego egzemplarza zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jak wynika z akt sprawy, zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 17 stycznia 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, k. 223 akt sądowych, t. II). Zatem termin do uzupełnienia tego braku rozpoczął bieg 18 stycznia 2017 r. i upłynął z dniem 24 stycznia 2017 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Pomimo skutecznego wezwania do podpisania zażalenia oraz nadesłania dodatkowego podpisanego egzemplarza zażalenia, skarżący w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, który upływał w dniu 24 stycznia 2017 r. braku nie uzupełnił. Przyjąć tym samym należało, iż zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.