Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721455

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 23 września 2019 r.
I SA/Op 354/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 31 maja 2019 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz kwoty podatku do zapłaty postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą wniesioną przez B. N. (dalej określanej jako: skarżąca, strona) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z 31 maja 2019 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 16 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 136 zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W wezwaniu określono siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu, liczony od dnia otrzymania wezwania, sposób jego uiszczenia jak również zastrzeżono rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie.

Powyższe wezwanie doręczone zostało na adres skarżącej, do rąk dorosłego domownika, w dniu 22 sierpnia 2019 r., co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, znajdującego się w aktach sprawy (k. 46 akt sądowych). W wyznaczonym terminie, który upłynął z dniem 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi o czym świadczy informacja uzyskana w dniu 9 września 2019 r. z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu (k. 48 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania, czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.".

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast jeśli pismem tym jest skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, wówczas podlegają one odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżąca w ustawowym siedmiodniowym terminie, nie uiściła wpisu od wniesionej skargi. Wezwanie o zapłatę wpisu, określające jego wysokość, termin i sposób zapłaty jak też pouczenie o możliwości złożenia wniosku o prawo pomocy zostało skutecznie doręczone do rąk dorosłego domownika, w dniu 22 sierpnia 2019 r., wobec czego termin do uiszczenia wpisu upływał 29 sierpnia 2019 r.

Bezskuteczny upływ tego ustawowego terminu spowodował, że skargę należało odrzucić, stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.