Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399058

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 4 listopada 2013 r.
I SA/Op 318/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 11 sierpnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz w protokole z ogłoszenia orzeczenia z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Op 318/08 w zakresie opisu przedmiotu sprawy w oznaczeniu roku podatkowego, w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego "2003 rok" wpisać prawidłowo "2002 rok"

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270)-/dalej zwana p.p.s.a./ sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przy czym sprostowaniu podlega zarówno sentencja wyroku, jak i uzasadnienie wydanego przez sąd orzeczenia. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

W sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oraz z protokole z ogłoszenia orzeczenia z dnia 5 grudnia 2008 r. o sygn. akt I SA/Op 318/08 w oznaczeniu przedmiotu zaskarżenia wpisano, że przedmiotem skargi jest ustalenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. Jak wynika natomiast z akt sprawy przedmiotem skargi jest ustalenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. W uzasadnieniu wskazanego wyroku prawidłowo jako przedmiot rozstrzygnięcia przyjęto rok 2002. Oznacza to, iż również w sentencji wyroku o sygn. akt I SA/Op 318/08 należało jako prawidłowy przyjąć przedmiot zaskarżenia tj. ustalenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r.

W tych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.