Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2086923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
I SA/Op 312/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 maja 2016 r. Nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skargą wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu D. K. (dalej jako: skarżący, strona) zaskarżył postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 4 maja 2016 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 lipca 2016 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.)-/dalej p.p.s.a./, wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. W wezwaniu zawarto pouczenie o wysokości, trybie i terminie uiszczenia wpisu, a nadto wskazano skutki niedopełnienia tego obowiązku w postaci odrzucenia skargi.

Odpis tego wezwania został wysłany na adres podany w skardze i doręczony osobiście skarżącemu w dniu 20 lipca 2016 r., co wynika ze zwrotnego pocztowego potwierdzenia odbioru przesyłki (k. 18 akt sprawy). Zakreślony termin upływał zatem w dniu 27 lipca 2016 r. Jak jednak ustalono w oddziale finansowo-budżetowym tut. Sądu, do dnia 4 sierpnia 2016 r. wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył co następuje:

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 220 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Jak wynika z akt sprawy wezwanie o zapłatę wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 20 lipca 2016 r. i zawierało wszystkie niezbędne dane, a więc dokładne określenie kwoty, terminu i sposobu uiszczenia wpisu od skargi, jak też zastrzegało rygor w postaci odrzucenia skargi na wypadek nieuiszczenia tego wpisu w terminie. Pomimo tego wezwania skarżący w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, który upływał w dniu 27 lipca 2016 r. (środa), wpisu nie uiścił.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił odrzucić skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.