Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2086882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 12 lipca 2016 r.
I SA/Op 186/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Krzysztof Błasiak, po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. K., A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników oraz określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżących adwokatowi M. J. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu kwotę 2.435,40 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć 40/100), zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 455,40 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć 40/100).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniami z dnia 9 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przyznał K. K. i A. P. (dalej określani jako skarżący) prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości oraz ustanowienia adwokata, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników oraz określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.

Powyższe orzeczenia stanowiły podstawę do zwrócenia się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu o wyznaczenie dla skarżących adwokata, co też tut. Sąd uczynił pismami z 10 maja 2013 r. W odpowiedzi Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu poinformowała o wyznaczeniu jako pełnomocnika - adwokata M. J.

W wyroku oddalającym skargę z dnia 18 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał adw. M. J. wynagrodzenie za nieopłaconą pomoc prawną świadczoną z urzędu.

Od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu adwokat M. J. sporządził i następnie wniósł skargę kasacyjną.

W skardze kasacyjnej pełnomocnik skarżących zawarł wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, oświadczając zarazem, że na jego rzecz nie dokonano w tym względzie żadnych opłat.

W rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 13 kwietnia 2016 r. uczestniczył osobiście pełnomocnik ustanowiony z urzędu adw. M. J.

W piśmie sporządzonym w dniu 9 maja 2016 r. adw. M. J. zwrócił się z prośbą o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu przed sądem II instancji.

Uzasadnienie prawne

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) referendarz sądowy zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1801) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Zgodnie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461) - zwanego dalej rozporządzeniem, za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynagrodzenie wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1.

Na mocy § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, obliczane są na podstawie § 6.

Przedmiotem sporu jest decyzja określająca zobowiązanie w podatku akcyzowym wraz z odsetkami w wysokości 31.936 zł. Stosownie do postanowień przepisu § 6 rozporządzenia (rozdział 3 rozporządzenia) przy wartości przedmiotu sprawy w wysokości 31.936 zł (tekst jedn.: przy wartości powyżej 10.000 zł do 50.000 zł) stawka minimalna wynosi 2.400 zł.

Z kolei przepis § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia wskazuje, iż stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w innej sprawie niż w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, wynoszą 240 zł. Do tej kategorii należą m.in. sprawy ze skargi na decyzje, w których orzeczono o odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Zaskarżona decyzja oprócz określenia zobowiązania w podatku akcyzowym zawierała również orzeczenie o odpowiedzialności za zaległości podatkowe skarżących jako byłych wspólników.

Zatem kierując się dyspozycją przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie ze skargi na przedmiotową decyzję, należało ustalić w wysokości wynosi 1.980 zł (tekst jedn.: 75% kwoty 2.640 zł).

Obliczoną w sposób opisany powyżej kwotę wynagrodzenia adwokata podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Jest to stawka podstawowa i obowiązuje podatników świadczących usługi prawnicze.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.