Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028699

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 13 lipca 2020 r.
I SA/Op 146/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gerard Czech.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie skarg S. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) z dnia 24 stycznia 2017 r., nr (...) i (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień i październik 2012 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skargami z dnia 20 lutego 2017 r. pełnomocnik skarżącego wniósł do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień i październik 2012 r.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2017 r., Sąd na zgodny wniosek stron, zawiesił postępowanie sądowe, łącząc uprzednio sprawy wszczęte wniesionymi skargami w oparciu o przepis art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; dalej: "p.p.s.a.") do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjecie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron albo z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania.

W myśl art. 131 p.p.s.a. postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że postanowienie o zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron wydane zostało w dniu 7 czerwca 2017 r., a wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony w terminie trzech lat, licząc od tej daty, co w myśl powołanego art. 130 § 1 pkt 1p.p.s.a. prowadzi do umorzenia postępowania sądowego.

Z przedstawionych względów Sąd na podstawie art. 130 § 1 pkt 1 i art. 131 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.