I SA/Op 135/14, Przywrócenie terminu, a fakt ustanowienia pełnomocnika z urzędu - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Op 135/14, Przywrócenie terminu, a fakt ustanowienia pełnomocnika z urzędu - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1654068

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 lutego 2015 r. I SA/Op 135/14 Przywrócenie terminu, a fakt ustanowienia pełnomocnika z urzędu

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 9 grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za sierpień 2012 r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę Ł. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 9 grudnia 2013 r., wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za sierpień 2012 r.

Pismem z dnia 8 września 2014 r. reprezentujący skarżącego pełnomocnik z wyboru będący radcą prawnym złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia, odpis wyroku wraz z tym uzasadnieniem został doręczony w dniu 26 września 2014 r. pełnomocnikowi skarżącego - a wynika to ze zwrotnego potwierdzenia doręczenia korespondencji.

W dniu 8 października 2014 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy przez przyznanie pełnomocnika z urzędu do reprezentowania go w postępowaniu kasacyjnym. Wskazał, że z uwagi na wypowiedzenie mu pełnomocnictwa przez dotychczasowego pełnomocnika z wyboru i z uwagi na istniejący przy sporządzaniu tego środka zaskarżenia przymus radcowsko - adwokacki i wcześniejsze przyznanie mu prawa pomocy przez zwolnienie go od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w całości oraz brak jakichkolwiek środków na ponowne ustanowienie pełnomocnika z wyboru, jedynie przyznanie pełnomocnika z urzędu zapewni mu prawo do skorzystania z przysługującej mu możliwości zaskarżenia wydanego w sprawie wyroku.

Dotychczasowy pełnomocnik z wyboru pismem z dnia 6 października 2014 r. potwierdził fakt wypowiedzenia skarżącemu z dniem 29 września 2014 r. pełnomocnictwa do reprezentowania go w niniejszej sprawie, z uwagi brak jakichkolwiek środków, które skarżący mógłby ponieść na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w ewentualnym postępowaniu kasacyjnym.

W tej sytuacji skarżącemu doręczony został urzędowy formularz PPF, który po wypełnieniu wpłynął do Sądu w dniu 29 października 2014 r.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2014 r. referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego. Po wniesieniu sprzeciwu również Sąd, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2014 r. odmówił ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Następnie na skutek wniesionego zażalenia Sąd postanowieniem z dnia 19 stycznia 2015 r. uchylił swoje wcześniejsze postanowienie z dnia 29 grudnia 2014 r. i przyznał skarżącemu prawo pomocy przez ustanowienie radcy prawnego do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej.

Odpis tego postanowienia doręczony został Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) w dniu 23 stycznia 2015 r. Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (które wpłynęło do tut. Sądu w dniu 29 stycznia 2015 r.) Dziekan Rady OIRP w (...) poinformował, że w przedmiotowej sprawie do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, jako pełnomocnik z urzędu wyznaczony został radca prawny A. P.

Wskazany wyżej radca prawny w dniu 5 lutego 2015 r. złożył skargę kasacyjną od wydanego w tej sprawie wyroku z dnia 5 września 2014 r. oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. We wniosku tym wskazał, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej został uchybiony bez winy skarżącego jak i jego pełnomocnika z urzędu. Od czasu doręczenia wyroku z uzasadnieniem toczyło się bowiem postępowanie w ramach prawa pomocy, a o wyznaczeniu jego osoby do sporządzenia skargi kasacyjnej został on powiadomiony w dniu 29 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. We wniosku o przywrócenie terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.), które wnosi się w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu, w którym czynność miała być dokonana, należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Z treści przytoczonych przepisów, a także z utrwalonego w tym zakresie orzecznictwa (por. postanowienia NSA: z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OZ 320/08; z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 762/07) wynika, że przywrócenie terminu może nastąpić, gdy wymienione wyżej trzy przesłanki spełnione zostaną łącznie - wnioskodawca uprawdopodobni, że uchybił terminowi bez swojej winy, dopełniona została czynność, dla której określony był termin oraz wniosek o przywrócenie terminu zostanie złożony w ciągi 7 dni, od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Zdaniem sądu w tej sprawie spełnione łącznie zostały wszystkie trzy powołane wyżej przesłanki.

Jak to bowiem wynika z poczynionych ustaleń, skarżący w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej wniósł o przyznanie mu prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego w celu jej sporządzenia i wniesienia. Postanowienie o ustanowieniu radcy prawnego z urzędu wydane zostało w dniu 19 stycznia 2015 r. W dniu 29 stycznia 2015 r. Dziekan Rady OIRP w (...) poinformował radcę prawnego A. P. o ustanowieniu go w tej sprawie pełnomocnikiem z urzędu. W dniu 5 lutego 2015 r. złożona została skarga kasacyjna wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Dodać jedynie można, że w myśl stanowiska wyrażonego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt SK 17/12 oraz ugruntowanego już orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego "w wypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi jest dzień, w którym pełnomocnik z urzędu miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, jednak nie później niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie" (por. postanowienia NSA: z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt I OZ 70/14, z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt II FZ 1544/13, z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II FZ 570/11).

W tym stanie rzeczy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej uznać należało za uzasadniony. Tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.