Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648373

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
I SA/Op 129/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 4 lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r. kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 4 lutego 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu odwołania M. Ł. (dalej określany jako: "skarżący", "strona") uchylił w całości decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 10 marca 2017 r. i określił stronie w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 4.358,00 zł.

Jak wynika z akt sprawy, powyższe rozstrzygnięcie DIAS zawierało szczegółowe pouczenie o prawie, trybie i terminie do wniesienia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i doręczone zostało pełnomocnikowi strony w dniu 8 lutego 2019 r. (co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, albowiem została ona wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - (dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestodniowym od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie natomiast do treści art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Jednocześnie w przypadku wniesienia skargi po terminie, sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że decyzja organu odwoławczego zawierała szczegółowe pouczenie o prawie, trybie i terminie do wniesienia od niego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i doręczona została do rąk pełnomocnika - M. N. w dniu 8 lutego 2019 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki (k. 993 akt administracyjnych). Pełnomocnik legitymował się pełnomocnictwem ogólnym, które zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych od 1 marca 2018 r.

Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stosownie do art. 83 § 1 p.p.s.a., oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Przepis art. 111 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025 j.t.) stanowi, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Nadto § 2 art. 83 p.p.s.a. przewiduje, że w sytuacji gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do sądu rozpoczął swój bieg w dniu 9 lutego 2019 r. i upłynąłby w dniu 10 marca 2019 r. tj. w niedzielę, jednak zgodnie z powyższymi zasadami, jego upływ nastąpił w dniu 11 marca 2019 r. (tj. w poniedziałek).

Wobec powyższego nadanie przez skarżącego skargi w dniu 13 marca 2019 r. (data stempla pocztowego na kopercie w której nadano przesyłkę w urzędzie pocztowym) nastąpiło z oczywistym uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. do dokonania tej czynności.

Z tych względów skargę jako wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.