Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897884

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 11 maja 2011 r.
I SA/Op 118/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.).

Sędziowie WSA: Marta Wojciechowska, Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 maja 2011 r. sprawy ze skargi B. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.