Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
I SA/Ol 847/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M.P.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 2011 r. postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 56. Zgodnie z art. 56 p.p.s.a. w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Dyrektor Izby Skarbowej (dalej Dyrektor Izby Skarbowej, organ odwoławczy, organ II instancji) wniósł o oddalenie skargi w odpowiedzi z dnia 23 listopada 2016 r. na skargę M.P.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 2011 r.

Organ odwoławczy w piśmie procesowym z dnia 5 grudnia 2016 r. zwrócił do tut. Sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie. Poinformował, że przed organem odwoławczym toczy się postępowanie w trybie nadzwyczajnym w zakresie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Skarżący, reprezentowany przez doradcę podatkowego, złożył bowiem do protokołu w dniu 28 października 2016 r. wniosek o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)". Umocowania pełnomocnika w postępowaniu nadzwyczajnym nie potwierdzono wcześniej na etapie odpowiedzi organu na skargę. Również w dniu 28 października 2016 r. nadana została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na ww. decyzję ostateczną, która wpłynęła do organu II instancji w dniu 31 października 2016 r.

W związku z powyższym, wobec ujawnienia w toku postępowania okoliczności mających wpływ na dalszy tok postępowania sądowoadministracyjnego, a za taki należy uznać złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie do tut. Sądu, Sąd na podstawie art. 131 w związku z art. 124 § 1 pkt 6 i art. 56 p.p.s.a. zawiesił z urzędu postępowanie w niniejszej sprawie do czasu ostatecznego i prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego zainicjowanego wnioskiem o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.