I SA/Ol 808/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2772754

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2020 r. I SA/Ol 808/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Krzykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Z. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2018 postanawia:

1. umorzyć postępowanie,

2. zasądzić od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

E. Z. (dalej jako skarżąca) reprezentowana przez pełnomocnika - męża, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako organ) z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2018.

Wraz ze skargą strona skarżąca uiściła wpis w wysokości 200 zł.

W odpowiedzi na wniesioną skargę organ wniósł o oddalenie skargi oraz o nieobciążenie kosztami postępowania sądowego. Równocześnie organ wskazał, że część zarzutów skarżącej znajduje uzasadnienie, dlatego decyzją z dnia "(...)", nr "(...) "uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia do organu I instancji. Z załączonej do odpowiedzi na skargę uchylającej decyzji z "(...)" wynika, że została ona wydana w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3, p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Z kolei zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, iż kwestionowana w skardze decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. Potwierdza to załączona do odpowiedzi na skargę decyzja organu z dnia "(...)' uwzględniająca skargę w całości i uchylająca w całości zaskarżoną decyzję oraz uchylająca decyzję organu I instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż nie ulega wątpliwości, że po wyeliminowaniu z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Na podstawie art. 54 § 3 oraz art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. orzeczono więc jak w pkt 1 postanowienia.

Zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3. W myśl art. 205 § 1 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku lub dochodu utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Mając na uwadze art. 205 § 1 p.p.s.a. Sąd zasądził od organu na rzecz skarżącego zwrot kwoty 200 zł obejmującej uiszczony wpis sądowy (pkt 2 postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.