Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004514

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
I SA/Ol 803/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta i Gminy na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej - działającego z upoważnienia Ministra Finansów (obecnie: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie podatku od towarów i usług na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) postanawia z dniem dzisiejszym podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Ol 803/16, z uwagi na ustanie przyczyny zawieszenia postępowania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu dnia 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-140/17, w którym, odpowiadając na pytania prejudycjalne NSA, orzekł w kwestii prawa podmiotu publicznego do korekty odliczenia VAT zapłaconego od dobra inwestycyjnego, w kontekście przepisów art. 167,168 i 184 dyrektywy Rady 2006/112/WE

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.