Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973850

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2016 r.
I SA/Ol 790/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2010 r. postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia "(...)" Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania D.P., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta z dnia "(...)" w przedmiocie wymiaru D. i D.P. podatku od nieruchomości na 2010 r.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na powyższą decyzję wniosła D.P. w dniu 4 listopada 2015 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 grudnia 2015 r. wezwano skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia, braków formalnych skargi poprzez: wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu, złożenie odpisu skargi przeznaczonego dla uczestnika postępowania, podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, wskazanie osnowy (tekst jedn.: jaki jest faktyczny zamiar wnoszącej skargę i tego, czy wnosi o uchylenie w całości lub w części zaskarżonego aktu lub o stwierdzenie jego nieważności) oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania, zostało ono doręczone skarżącej w dniu 14 grudnia 2015 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu wskazane wyżej braki formalne skargi nie zostały usunięte.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)

wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)

oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3)

określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie zaś z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Przy czym zauważenia wymaga, że Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, stwierdził, że niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

W sytuacji więc, gdy jak w niniejszej sprawie, pomimo wezwania Sądu, w wyznaczonym terminie nie nastąpiło usunięcie wskazanych wyżej braków formalnych skargi, należało ją odrzucić na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Bezskuteczny upływ terminu do uzupełnienia braków powoduje tym samym anulowanie wszystkich skutków skargi, jakie zostały spowodowane jej wniesieniem.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.