Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2054773

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2016 r.
I SA/Ol 774/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. L. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 774/15 oraz o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, w sprawie ze skargi na decyzję (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., Nr (...), w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2013 postanawia

1.

odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia (...) r., sygn. akt I SA/Ol 774/15,

2.

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia (...) r., sygn. akt I SA/Ol 774/15. WSA/post.1 - sentencja postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) r. o sygn. akt jak wyżej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę Z. L. na ww. decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2013.

Skarżący nie stawił się na rozprawie, na której Sąd wydał wymieniony wyrok. Pismem z dnia 16 maja 2016 r. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku oraz sporządzenie uzasadnienia. Podniósł, że w czasie, kiedy upływał tygodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia był chory na grypę. Wobec obowiązków gospodarstwie i podejmowanych prac na początku choroby tylko pogorszył stan zdrowia, co skutkowało niemożnością prowadzenia żadnych czynności związanych z gospodarstwem ani zadbania w tym czasie o swe interesy przed Sądem. Informację o niekorzystnym dla niego rozstrzygnięciu w sprawie podjął telefonicznie dopiero w dniu 12 maja 2016 r.

Do wniosku skarżący dołączył zaświadczenie lekarskie z dnia 16 maja 2016 r., potwierdzające chorobę w okresie od 3 do 15 lutego 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi podlega odrzuceniu jako spóźniony.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu.

Instytucja przywrócenia terminu umożliwia stronie postępowania obronę swoich praw czy interesów w sytuacji, gdy upływ terminów procesowych wywołał dla niej negatywne skutki prawne, przy jednoczesnym założeniu, że strona dołożyła wszelkich możliwych starań, aby takich negatywnych konsekwencji uniknąć. Pierwszorzędne znaczenie dla rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym ma zatem ustalenie, czy uchybienie terminu nie nastąpiło z winy strony.

Zanim jednak sąd administracyjny przystąpi do badania okoliczności uprawdopodobniających brak winy w uchybieniu terminu, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 87 § 1-4 p.p.s.a. Z przepisów tych wynika, iż wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.), a ponadto równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Zgodnie zaś z art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Oceniając w pierwszej kolejności warunki formalne wniosku, należy stwierdzić, że wnioskodawca nie spełnił przesłanki wynikającej z art. 87 § 1 p.p.s.a., bowiem nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W świetle wyjaśnień wnioskodawcy, niemożność złożenia w siedmiodniowym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia związana była z przebytą chorobą, potwierdzoną dołączonym do wniosku zwolnieniem lekarskim w okresie od 3 do 15 lutego 2016 r., czyli w czasie kiedy upływał termin złożenia tego wniosku, Wnioskodawca podał jednocześnie, że dopiero w dniu 12 maja 2016 r. "podjął telefonicznie" informację o niekorzystnym dla niego rozstrzygnięciu w sprawie.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. liczony jest od chwili ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od daty, w której strona postępowania dowiedziała się o uchybieniu terminu (postanowienia NSA: z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. akt II OZ 1090/11, z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I GSK 1555/11, opubl. na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Podzielając ten pogląd zauważenia wymaga, że dla oceny terminowości wniosku, bez znaczenia w sprawie pozostaje, podana przez skarżącego data powzięcia informacji o treści wyroku, tj. 12 maja 2016 r. W sytuacji, gdy jako przyczynę uchybienia terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym wnioskodawca wskazał stan zdrowia, przyczyna ta odpadła w chwili ustania choroby uniemożliwiającej zabezpieczenie swych interesów w postępowaniu sądowym. Z treści przedstawionego przez wnioskodawcę zaświadczenia lekarskiego jednoznacznie wynika, że obejmowało ono okres od 3 do 15 lutego 2016 r. Strona nie wskazała innej przyczyny spóźnienia. Tym samym, wobec prawidłowego pouczenia przez Sąd w zawiadomieniu z dnia 28 grudnia 2016 r. o skutkach niestawiennictwa na rozprawie oraz o treści art. 141 § 2 p.p.s.a. (punkt 1 i 3 pouczenia, k. 90 i 95 akt sąd.), powinna była złożyć wniosek o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku, w ciągu 7 dni od dnia ustania choroby, tj. do dnia 22 lutego 2016 r. Wniosek ten złożyła dopiero 16 maja 2016 r. (data nadania przesyłki pocztowej), co powoduje, że jest w oczywisty sposób spóźniony i podlega odrzuceniu. W tej sytuacji, jej wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. wyroku nie mógł zasługiwać na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.