Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802896

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2017 r.
I SA/Ol 743/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod (spr.).

Sędziowie WSA: Wojciech Czajkowski, Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.