Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189506

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2016 r.
I SA/Ol 711/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi W.Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...) "nr "(...)" w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, postanowił odrzucić skargę.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł pismo zatytułowane "skarga", które zostało potraktowane formalnie jako zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2016 r., które zostało doręczone skarżącemu 14 listopada 2016 r. został on wezwany do uzupełnia w terminie 7 dni braków formalnych, o treści jak w wezwaniu - k. 139 akt, w tym do nadesłania odpisu zażalenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pismo pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Stosownie do treści art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Skarżący nie wykonał zarządzenia i nie złożył wniosku o zmianę lub uchylenie zaskarżonego postanowienia, nie zawarł zwięzłego uzasadnienia zażalenia, i nie nadesłał odpisu zażalenia.

Z tych względów, na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. w zw. z treścią art. 178 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.