Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 2 września 2008 r.
I SA/Ol 706/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia "(...)"., Nr "(...)" w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia "(...)". Dyrektor Izby Celnej w O. na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., wniósł o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Spółki A w P. do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia "(...)", sygn. akt I SA/Ol "(...)".

Strona skarżąca pismem z dnia "(...)"poinformowała, iż wyraża zgodę na zawieszenie postępowania sądowego na zgodny wniosek stron.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 126 p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie, na piśmie bądź ustnie do protokołu na rozprawie. Warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku jest zgoda wszystkich stron postępowania na taki sposób prowadzenia sprawy z tym, że decyzja w tej kwestii pozostawiona jest uznaniu Sądu, który bada jej celowość oraz sprawdza czy nie zmierza ona do obejścia prawa i czy za zawieszeniem postępowania przemawiają szczególne okoliczności.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.