Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973838

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2016 r.
I SA/Ol 685/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. J. O. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 685/15 w sprawie ze skargi B. J. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)"., Nr "(...)" w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2012 r. postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2015 r. o sygn. akt I SA/Ol 685/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił wniosek B. J. O. (zwany dalej "skarżącym") o przywrócenie terminu do złożenia skargi na ww. decyzję z dnia "(...)', w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2012 r.

W dniu 30 listopada 2015 r. skarżący wniósł zażalenie na opisane postanowienie Sądu.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 4 grudnia 2015 r., doręczonym w dniu 16 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Sądu w kwocie 100 zł (słownie sto złotych), w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. W zakreślonym terminie, skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", strony obowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do których należy zażalenie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wysokość oraz szczególne zasady pobierania wpisu określane zostały przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), które wydane zostało na podstawie delegacji zawartej w art. 233 p.p.s.a. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia, od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł.

W myśl art. 219 § 1 p.p.s.a., obowiązek uiszczenia wpisu powstaje w dacie wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie i stosownie do art. 214 § 1 p.p.s.a. spoczywa on na osobie wnoszącej pismo. Przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast o odrzuceniu pisma, od którego nie został uiszczony należny wpis, jeżeli pismem tym jest m.in. zażalenie.

W rozpoznawanej sprawie, w myśl wskazanych powyżej regulacji, skarżący zobowiązany był do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 r. o sygn. akt I SA/Ol 685/15, w kwocie 100 zł. Ponieważ jednak wpis ten nie został przez skarżącego uiszczony przy wniesieniu zażalenia, to na mocy art. 220 § 1 zdanie drugie w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a., został on wezwany do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenie zażalenia.

W niniejszej sprawie, wezwanie do uiszczenia wpisu od zażalenia zostało doręczone skarżącemu osobiście w dniu 16 grudnia 2015 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od zażalenia upłynął więc w dniu 23 grudnia 2015 r. Skoro we wskazanym terminie nie uiszczono wpisu od ww. zażalenia na postanowienie Sądu, to zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., zażalenie to podlegało odrzuceniu.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.