Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724641

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 2 października 2019 r.
I SA/Ol 577/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Krzykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 2 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.G., R.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)", w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r. postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

M.G i R.G. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 września 2019 r. wezwano skarżących do uiszczenia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł. Oraz do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie 9 odpisów skargi celem doręczenia ich uczestnikom postępowania.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwań do usunięcia braków formalnych skargi, zostały ono doręczone skarżącym w dniu 17 września 2019 r. Odpowiadając na wezwania, w piśmie z dnia 17 września 2019 r. skarżący podnieśli zarzuty przeciwko treści zaskarżonej decyzji. Termin do wykonania obowiązków upłynął w dniu 24 września 2019 r., lecz pomimo to wpis nie został uiszczony, jak również nie został usunięty brak formalny skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, z kolei art. 47 § 1 p.p.s.a. przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowane jest stanowisko wyrażone w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, zgodnie z którym, niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. Podzielając ten pogląd należy zwrócić uwagę, że wprawdzie p.p.s.a. nie zawiera wyraźnego przepisu stanowiącego o tym, że żądanie odpisu skargi następuje w celu jej doręczenia pozostałym uczestnikom postępowania, poza - zawartym w art. 57 § 1 zd. 1 p.p.s.a. - unormowaniem, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, to jednak wymóg złożenia odpisu skargi wiąże się z oczywistym w kontradyktoryjnym postępowaniu sądowym prawem drugiej strony oraz innych uczestników postępowania sądowoadministracyjnego do zaznajomienia się z pismem i z prawem do udzielenia na nie odpowiedzi, a więc umożliwieniem pozostałym stronom postępowania zajęcia własnego stanowiska odnośnie twierdzeń i wniosków oraz żądań, wynikających ze złożonej skargi.

W niniejszej sprawie skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi poprzez złożenie jej 9 odpisów. W konsekwencji nieuzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie jej odpisów w zakreślonym terminie, zasadnym jest odrzucenie skargi, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Ponadto stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie zaś z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W wyznaczonym terminie powyższy obowiązek nie został jednak spełniony, co również obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.