Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 11 lutego 2008 r.
I SA/Ol 553/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Dyrektora Izby Skarbowej o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Ol 553/07) w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. postanawia odmówić sprostowania wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Powołanym wyrokiem z dnia 13 grudnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Ol 553/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r.

Wnioskiem z dnia 22 stycznia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o sprostowanie sentencji opisanego wyroku na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a). Uzasadniając wniosek organ podniósł, iż zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję organu pierwszej instancji, którą określono zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od czerwca do października oraz za miesiąc grudzień 2005 r. Zdaniem organu, określenie w sentencji wyroku, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług było określone za poszczególne miesiące 2005 r., jest zbyt mało precyzyjne.

Zgodnie z art. 156 § 1 p.p.s.a. sąd może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Powołany w sentencji wyroku numeru decyzji oraz data jej wydania są prawidłowe. Również określenie przedmiotu decyzji jest poprawne - decyzja wydana została w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. Powyższe jednoznacznie określa decyzję, której zgodność z prawem była przedmiotem kontroli dokonanej przez sąd i pozwala na jej identyfikację. Sąd, określając przedmiot zaskarżonej decyzji w sentencji wyroku, nie jest zobowiązany do powtórzenia rozstrzygnięcia tej decyzji.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.