Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1595249

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2011 r.
I SA/Ol 549/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym wniosku R.K. o ponowne rozpoznanie wniosku z dnia 19 lipca 2010 r. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia "(...)", o nr "(...)", w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, za rok 2009, postanawia: odrzucić wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 31 maja 2011 r. o sygn. akt: II GZ 290/11, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie R.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2011 r., którym odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na wymienioną wyżej decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)".

W złożonym w dniu 8 sierpnia 2011 r. zażaleniu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 lipca br., R.K. domagał się ponownego rozpatrzenia Jego wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz uwzględnienie wszystkich dotychczasowych żądań. W piśmie tym skarżący podniósł m.in., że nie rozpatrzono jego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, pomijając wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu. Jak podał, "Bezspornym jest fakt, iż skargi z 19.07.10 zostały objęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie o zwolnienie od kosztów sądowych i wyznaczenie adwokata z urzędu". Zawarte w tamtym wniosku żądanie było jego zdaniem, uzasadnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest niedopuszczalny.

Stosownie do treści art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- dalej powoływana jako p.p.s.a.), orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Oznacza to, że prawomocne postanowienia w toku instancji nie podlegają zaskarżeniu. Prawomocność tych postanowień oznacza zakończenie postępowania w sprawie.

W związku z wnioskiem strony skarżącej o ponowne rozpoznanie wniosku z dnia 19 lipca 2010 r. o przyznanie prawa pomocy, kończące postępowanie w tej kwestii rozstrzygnięcie wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 31 maja 2011 r. (sygn. akt: II GZ 289/11). Z treści pisma R.K. z dnia 8 sierpnia 2011 r. jednoznacznie wynika zaś, iż jest On niezadowolony z ostatecznego załatwienia sprawy z tego wniosku.

Podkreślenia wymaga, że od prawomocnych z chwilą ich podjęcia, orzeczeń NSA nie przysługują żadne środki zaskarżenia. Nie można tym samym, jak czyni to skarżący w piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 r., żądać ponownego rozpoznania sprawy zakończonej takim orzeczeniem. Skoro postępowanie w tej konkretnej sprawie zostało prawomocnie zakończone, to również wniosek o ponowne nadanie biegu wnioskowi z dnia 19 lipca 2010 r., złożony po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia, jest niedopuszczalny i jako taki podlega odrzuceniu.

Zauważyć jednocześnie należy, iż złożony na urzędowym formularzu wniosek z dnia 27 sierpnia 2010 r. dotyczył przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, a nie jak twierdzi strona formułując zarzuty w piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 r. - w zakresie całkowitym, w tym ustanowienia adwokata. Przedmiotem rozstrzygnięć Sądów obu instancji była kwestia zasadności przyznania tego prawa w ograniczonym zakresie, stosownie do żądania strony. Zarzuty dotyczące nie uwzględnienia w tym postępowaniu wniosku o ustanowienie adwokata, są tym samym bezpodstawne.

Z powyższego wynika, że działania strony, zmierzają w istocie do podjęcia postępowania w kwestii już ostatecznie rozstrzygniętej, co stanowi nieuzasadnioną próbę jego przywrócenia.

Mając to na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.