Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1595246

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2011 r.
I SA/Ol 548/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Tadeusz Piskozub, Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2011 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym wniosku R.K. o ponowne nadanie biegu wnioskowi z dnia 8 listopada 2010 r. o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających za rok 2009, i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi postanawia: odrzucić wniosek o ponowne nadanie biegu wnioskowi o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2011 r. o sygn. akt: II GZ 65/11, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie R.K. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 548/10 w zakresie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyłączenie od rozpoznania sprawy, sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, w sprawie z Jego skargi na wymienioną wyżej decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)". Innym postanowieniem z tego samego dnia, o sygn. akt: II GZ 66/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie R.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w zakresie oddalenia wniosku o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tej samej sprawie.

W złożonym w dniu 8 sierpnia 2011 r. zażaleniu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 lipca br., R.K. domagał się nadania biegu Jego wnioskowi z dnia 8 listopada 2010 r., podnosząc m.in., że żądanie wyłączenia Sądu było zasadne i poparte uzasadnionymi argumentami. Jak podał, w związku z odmową wyłączenia został pozbawiony prawa do sądu, a tym samym stracił zaufanie do tego Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest niedopuszczalny.

Stosownie do treści art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- dalej powoływana jako p.p.s.a.), orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Oznacza to, że prawomocne postanowienia w toku instancji nie podlegają zaskarżeniu. Prawomocność tych postanowień oznacza zakończenie postępowania w sprawie.

W związku z wnioskiem strony skarżącej z dnia 8 listopada 2010 r. o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie, ostateczne, kończące postępowanie w tej kwestii rozstrzygnięcia wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 18 lutego 2011 r. (sygn. akt: II GZ 65/11 i II GZ 66/11).

Z treści pisma R.K. z dnia 8 sierpnia 2011 r. jednoznacznie wynika zaś, iż jest On niezadowolony z ostatecznego załatwienia sprawy z tego wniosku. Podkreślenia wymaga, że od prawomocnych z chwilą ich podjęcia, orzeczeń NSA nie przysługują żadne środki zaskarżenia. Nie można tym samym, jak czyni to skarżący w piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 r., żądać ponownego rozpoznania sprawy zakończonej takim orzeczeniem. Skoro postępowanie w tej konkretnej sprawie zostało prawomocnie zakończone, to również wniosek o ponowne nadanie biegu wnioskowi z dnia 8 listopada 2010 r. o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, złożony po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia, jest niedopuszczalny i jako taki podlega odrzuceniu.

Z powyższego wynika, że działania strony, zmierzają w istocie do podjęcia postępowania w kwestii już ostatecznie rozstrzygniętej, co stanowi nieuzasadnioną próbę jego przywrócenia.

Mając to na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.