Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026822

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 2 marca 2009 r.
I SA/Ol 531/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zofia Skrzynecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2009 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J.D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)", wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki.

Wezwaniem z dnia 5 grudnia 2008 r. Sąd zobowiązał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwanie to zostało doręczone w dniu 8 grudnia 2008 r.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wobec okoliczności, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone w dniu 8 grudnia 2008 r., należy stwierdzić, że termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 15 grudnia 2008 r. Jednakże skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu sądowego.

Podnieść należy, że skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie został on jednak spełniony, co obligowało sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.