Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805162

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 28 września 2015 r.
I SA/Ol 501/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie nałożenia kary porządkowej postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 sierpnia 2015 r. została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie przez Dyrektora Izby Skarbowej wniesiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, skarga Z.R. na postanowienie tego organu z dnia "(...)", utrzymujące w mocy własne postanowienie z dnia "(...)" w przedmiocie nałożenia kary porządkowej za niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego. Skargę nadano na elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu, pismami z dnia 19 sierpnia 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego poprzez nadesłanie podpisanej skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł. Jednocześnie w związku z zawartą w skardze informacją, że została ona opatrzona podpisem elektronicznym, pouczono skarżącego, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływana dalej jako: "p.p.s.a.", nie przewiduje możliwości wniesienia pisma do sądu w drodze elektronicznej i podpisania go w formie podpisu elektronicznego. Skarżącego pouczono również, że nieusunięcie ww. braków skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 lub art. 220 § 3 p.p.s.a.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższych wezwań, zostały one doręczone skarżącemu w dniu 20 sierpnia 2015 r. (k. 9 akt sąd.). W piśmie z dnia 20 sierpnia 2015 r., nadesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, skarżący podał, że jego pismo zostało podpisane, zaś co do uiszczenia kosztów to opisywał "wielokrotny temat i nic się nie zmieniło do dnia odpowiedzi".

Pomimo upływu 7-dniowego terminu do wykonania nałożonych ww. obowiązków, wpis od skargi nie został uiszczony. Nie usunięto braku formalnego w postaci podpisania skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 tej ustawy, każde pismo strony powinno zawierać (...) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga jest wydrukiem wiadomości elektronicznej i nie zawiera oryginalnego, własnoręcznego podpisu. Tymczasem dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., na co słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 maja 2014 r., o sygn. akt I OPS 10/13. NSA w powołanej uchwale zwrócił również uwagę, że w aktualnym stanie prawnym, w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 p.p.s.a. - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pismo takie, po jego wydrukowaniu, jest dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony poprzez złożenie podpisu własnoręcznego na jego wydruku.

W sytuacji więc, gdy jak w niniejszej sprawie, pomimo wezwania Sądu, w wyznaczonym terminie skarżący nie usunął braku formalnego poprzez własnoręczne podpisanie skargi, należało ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Ponadto zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie zaś z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący został prawidłowo wezwany do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie nie został on jednak spełniony, co również obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.