Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721287

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 września 2019 r.
I SA/Ol 496/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Krzykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.A., B.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)", w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2019 r. postanawia: odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

A.A. i B.B. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2019 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2019 r. wezwano skarżących do uiszczenia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru odpisu zarządzenia, zostało ono doręczone skarżącym w dniu 27 sierpnia 2019 r. (k. 23 i 24 akt sąd.). Odpowiadając na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, w piśmie z dnia 28 sierpnia 2019 r. skarżący podnieśli zarzuty przeciwko treści zaskarżonej decyzji. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 3 września 2019 r., lecz pomimo to wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie zaś z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W wyznaczonym terminie powyższy obowiązek nie został jednak spełniony, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.