I SA/Ol 470/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539367

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. I SA/Ol 470/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z Sp. z o.o. w G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" r., nr "(...)" w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe;

II.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Z.Sp. z o.o. w G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)"., którym stwierdzono uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, dołączając własne postanowienie z dnia "(...) "r., nr "(...) "uchylające wcześniejsze postanowienie z dnia "(...) "r., nr "(...)", którym stwierdzono uchybienie terminowi do wniesienia odwołania w sprawie wymiarowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż wskazane w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. Do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powołanego wyżej przepisu należy między innymi uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Powoduje ono bowiem, że przedmiot sporu pomiędzy stronami przestaje istnieć. W razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

W stanie faktycznym sprawy kwestionowane w skardze postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...) "r. zostało wyeliminowane z obrotu prawnego przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. wymienionym wyżej postanowieniem z dnia "(...) "r. Postanowienie to, będąc nowym rozstrzygnięciem w sprawie administracyjnej, uwzględnia skargę strony w ramach autokontroli i zawiera pouczenie o możliwości jego zaskarżenia do sądu. Tym samym należy uznać, że prowadzenie postępowania sądowego stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, na podstawie przepisów art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1. sentencji postanowienia.

Jednocześnie kierując się dyspozycją art. 201 § 1 w zw. art. 205 § 1 p.p.s.a., w punkcie 2. sentencji zasądzono na rzecz skarżącej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę 100 zł, uwzględniającą wysokość należnego wpisu sądowego od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.