Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 864698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
I SA/Ol 470/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Klimek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. R. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. R. i S. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 maja 2011 r. Nr SKO-53-19/11 w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 28 lipca 2011 r. złożonym na urzędowym formularzu wniosku PPF, B. R. zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Ze złożonego przez skarżącą formularza wniosku o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż wnioskodawczyni prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem. Skarżąca posiada 1/5 udziału we wspólnocie mieszkaniowej, jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 38,17 m2. Innego majątku nieruchomego, ruchomego oraz zasobów pieniężnych nie posiada. Skarżąca jest osobą bezrobotną utrzymuje się z prac społeczno - użytecznych, z których uzyskuje dochód w wysokości 291 zł Mąż skarżącej otrzymuje rentę w wysokości 351 zł miesięcznie. Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy męża skarżącej -S. R., złożony przed wniesieniem skargi (sygn. akt I SO/Ol 1/11 włączone do akt I SA/Ol 472/11) ustalono, iż miesięczne wydatki na utrzymanie rodziny przedstawiają się następująco: opłata za wodę 61,50 zł, opłata za gaz 50 zł, opłata za energię elektryczną 76,06 zł, opłata za telewizję 23 zł, opłata za telefon 25 zł, opłata za leki 27,74 zł i 35,14 zł Łączne wydatki na utrzymanie i lekarstwa wynoszą 298,44 zł. Ustalono również, iż małżonek skarżącej jest właścicielem przydomowego ogródka o powierzchni 670m2, orzeczono w stosunku do niego umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do wniosku złożonego do sprawy I SO/Ol 1/11 dołączono również faktury dotyczące zakupu lekarstw.

Mając na uwadze powyższe zważono co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej cyt. jako p.p.s.a.). Sąd przyznaje prawo pomocy w zakresie całkowitym, w przypadku gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wskazać należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a w zakresie częściowym obejmuje tylko zwolnienie od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 i 3 p.p.s.a.).

Celem występującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym instytucji "prawa pomocy" jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Zawarte w art. 246 § 1 p.p.s.a. sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

Należy przy tym podkreślić, iż co do zasady, prawo pomocy obejmuje osoby nie osiągające żadnych dochodów lub osiągające dochód wybitnie niski, który nie pozwala na uiszczenie kosztów, nawet przy poczynionych oszczędnościach w wydatkach koniecznych. Tak więc przepisy o prawie pomocy mają zastosowanie wyłącznie do osób, które mimo największych starań nie mogą poczynić oszczędności i ponieść kosztów postępowania sądowego czy też ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

W ocenie rozpoznającego wniosek, przedstawiona powyżej sytuacja finansowa wnioskodawczyni pozwala na przyjęcie, iż skarżąca spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym przez nią zakresie. Wnioskodawczyni wykazała bowiem z czego się utrzymuje oraz wyjaśniła swoją sytuację majątkową. Podała m.in., że jedynym źródłem utrzymania rodziny jest renta męża w wysokości 351 zł oraz jej dochód w wysokości 291 zł. Ustalono jakie są miesięczne koszty utrzymania rodziny, i że mieszczą się one w granicach otrzymywanego dochodu. Dodatkowo wskazać należy, iż wnioskodawczyni poza mieszkaniem nie posiada żadnego majątku nieruchomego, ruchomego czy też zasobów pieniężnych. Rodzina boryka się także z problemami natury zdrowotnej i z tej przyczyny ponosi dodatkowe wydatki.

Stwierdzić zatem należy, iż skarżąca utrzymuje się z bardzo ograniczonych środków finansowych, z których nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania sądowego oraz ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Ograniczenia natury finansowej nie mogą natomiast zamykać wnioskodawczyni prawa do kontroli przez niezawisły sąd skarżonych decyzji.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w oparciu o art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzec należało jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.