I SA/Ol 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550009

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 września 2018 r. I SA/Ol 450/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczonych nienależnie opłat sądowych - wpisu sądowego i opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi R. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)" o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez ZUS odnośnie do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, skarżący dwukrotnie, bez wezwań, uiścił opłaty sądowe na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie:

1.

w dniu 5 lipca 2018 r. - kwotę 100 zł, tytułem wpisu sądowego (polecenie przelewu k.13 akt);

2.

w dniu 5 września 2018 r. - kwotę 100 zł, tytułem opłaty kancelaryjnej od wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2018 r. i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem (polecenie przelewu k.25 akt.)

Powyższe opłaty zostały uiszczone nienależnie. Zgodnie bowiem z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. II GPS 2/15 "sprawy ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należą do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (...), i w konsekwencji - na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e tej ustawy - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydawane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e ustawy (...) należą sprawy z ubezpieczenia zdrowotnego".

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r.poz. 1302) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny. W myśl art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi (...) zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W ocenie Sądu powyższe przepisy mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji zaistniałej w niniejszej sprawie, tj. gdy strona bez wezwania uiściła wpis sądowy, a następnie opłatę kancelaryjną, podczas gdy była zwolniona od obowiązku ponoszenia opłat sądowych w związku z przedmiotem zaskarżenia.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy Sąd na podstawie art. 224 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.