I SA/Ol 377/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2405744

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2017 r. I SA/Ol 377/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 377/17 WSA/post.1 - sentencja postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił wniosek L. S. (dalej zwany jako: skarżący) o wyłączenie Sędziego WSA Ryszarda Maliszewskiego i Sędziego WSA Wojciecha Czajkowskiego oraz umorzył postępowanie z wniosku o wyłączenie Sędziego WSA Tadeusza Piskozuba.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie z dnia 6 listopada 2017 r.

W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 10 listopada 2017 r., wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia w postaci: złożenia 1 odpisu zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone w dniu 21 listopada 2017 r.

W dniu 29 listopada 2017 r. skarżący złożył podpisany odpis zażalenia z dnia 6 listopada 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dalej w skrócie: p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia, którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei art. 194 § 3 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pism w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Przepis art. 197 § 2 p.p.s.a. stanowi, iż do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zgodnie zaś z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 49 § 2 tej ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, jeżeli natomiast pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych - przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wobec zażaleń obowiązujące przepisy przewidują w takim wypadku rygor odrzucenia pisma, stosownie do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 cytowanej ustawy.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że nieusunięcie braków formalnych zażalenia w wyznaczonym terminie, obliguje sąd do odrzucenia go na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 10 listopada 2017 r. (doręczonym w dniu 21 listopada 2017 r.) zobligowano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, poprzez złożenie 1 odpisu zażalenia. Pomimo upływu 7-dniowego terminu, skarżący nie usunął braku formalnego zażalenia w postaci złożenia 1 odpisu zażalenia. Skarżący złożył bowiem odpis zażalenia dopiero w dniu 29 listopada 2017 r., a więc jeden dzień po upływie terminu do uzupełnienia braku.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., zażalenie należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.