Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2054754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2016 r.
I SA/Ol 371/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Małgorzata Klimek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie: odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 31 maja 2016 r. skarżący T. S. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym wpisu sądowego w wysokości 500 zł Z oświadczenia wnioskodawcy wynikało, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną H. S. Uzyskuje dochód z tytułu emerytury w wysokości 1345,36 zł netto miesięcznie. Skarżący jest właścicielem ogródka działkowego o powierzchni 244 m2. Innego majątku nie posiada. Wskazał, iż wraz z żoną utrzymują się z jednej emerytury, ich sytuacja finansowa jest bardzo ciężka, nie stać ich na żadne dodatkowe wydatki. Podniósł, iż wraz z żoną są w podeszłym wieku oraz są osobami schorowanymi. Wyjaśnił, iż miesięcznie ponoszą następujące koszty utrzymania: czynsz za mieszkanie 380,98 zł, energia elektryczna 130 zł, media 43 zł, gaz 50 zł, koszty leczenia 200 zł, opłata do Izby Celnej z tytułu kary 334 zł.

Mając na uwadze, że postępowanie podatkowe w niniejszej sprawie dotyczyło odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, miało zatem na celu ustalenie sytuacji finansowej i materialnej strony, posłużono się przy rozpoznawaniu niniejszego wniosku zebranym w tym postępowaniu materiałem dowodowym.

Na podstawie akt administracyjnych ustalono dodatkowo, iż skarżący wraz z żoną zamieszkuje w mieszkaniu komunalnym. Okresowo otrzymuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 154,01 zł miesięcznie. Żona wnioskodawcy nie pracuje i pozostaje na utrzymaniu męża. Naczelnik Urzędu Celnego rozłożył zgodnie z wnioskiem strony zaległości na okres 60 rat w długu celnym oraz umorzył odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej. Wnioskodawca jest właścicielem dwóch samochodów "(...)" rok produkcji 1993 oraz "(...)" rok produkcji 1993.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając niniejszy wniosek zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1-3 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. cyt. dalej jako p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym, o co wniósł w niniejszej sprawie skarżący, obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Mając na uwadze przedstawioną wyżej sytuację materialną skarżącego wskazać należy, że w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka uzasadniająca przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym przez niego zakresie. Stwierdzić należy, że w obecnej sytuacji majątkowej i życiowej wnioskodawca nie posiada środków pieniężnych, jak również możliwości ich zdobycia, czy też majątku na opłacenie należnych kosztów sądowych związanych z wniesieniem skargi. Za powyższym stanowiskiem przemawia przede wszystkim wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego (1345,36 zł). Skarżący utrzymuje się wraz z żoną z jednej emerytury, która w całości wydatkowana jest na potrzeby rodziny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wnioskodawca jak i jego żona są osobami starszymi i schorowanymi. Z natury rzeczy wymagają leczenia, lekarstw oraz odpowiedniej opieki, co generuje większe, a czasami nieprzewidziane koszty utrzymania. Trudno zatem uznać, aby z dochodów rodziny możliwe było poniesienie przez wnioskodawcę kosztów sądowych bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym rodziny.

W tych okolicznościach, za zasadne uznano przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych, i tym samym, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.