Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2014 r.
I SA/Ol 360/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 360/14 o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Zarządu Województwa "(...)" z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu postanawia: odrzucić zażalenie WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 marca 2014 r. A. Sp. z o.o. (zwana dalej skarżącą), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Zarządu Województwa "(...)" z dnia "(...)" w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu.

Skarżąca wnioskiem z dnia 9 lipca 2014 r. złożonym na urzędowym formularzu PPPr. zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r., o sygn. akt I SA/Ol 360/14 Sąd odmówił przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W dniu 10 października 2014 r. Prezes Zarządu Spółki D. G. wniósł zażalenie na ww. postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 15 października 2014 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 22 października 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie doręczenie wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia nastąpiło w dniu 22 października 2014 r. Mając zatem na uwadze, że termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął z dniem 29 października 2014 r., a strona skarżąca w zakreślonym terminie nie przedłożyła aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony, to należało zażalenie odrzucić.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.