I SA/Ol 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2516643

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2018 r. I SA/Ol 355/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. C. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi L. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)", nr: "(...)" w przedmiocie: stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W dniu "(...)" wpłynęła do tut. Sądu skarga L. C. (dalej: "skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)", nr: "(...)" w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego i określenia kwoty cła w wysokości 0 zł. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji. Nie podano żadnych okoliczności uzasadniających złożenie wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednak, zgodnie z § 3 art. 61 ustawy po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Jednak zasadniczą kwestią jest w rozpatrywanej sprawie to, że wstrzymać można jedynie wykonanie takiego rozstrzygnięcia organu, które kwalifikuje się do wykonania. Przez wykonanie decyzji należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub przymusowy takiego stanu, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie lub czynności. Może zatem dotyczyć takich aktów lub czynności, które wywołują skutki materialnoprawne i które nadają się do wykonania oraz wymagają wykonania.

Wniosek L. C. dotyczy decyzji, w której stwierdzono powstanie długu celnego i określono kwotę cła w wysokości 0 zł. Decyzją tą nie nałożono na skarżącego obowiązku zapłaty żadnych należności. Zatem powyższa decyzja nie kwalifikuje się do wykonania.

Ponadto skarżący nie przedstawił żadnych argumentów na poparcie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji ani nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających zaistnienie przewidywanych skutków wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek nie zawiera żadnego uzasadnienia w tym zakresie.

Dlatego też Sąd uznał, że nie było podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Z tych względów, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.