Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805100

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
I SA/Ol 344/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za przechowywanie towarów postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie jest postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)", którym odmówiono A.W. umorzenia opłaty za przechowywanie towarów. Skarga została wniesiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu, pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych, poprzez nadesłanie podpisanej skargi. Jednocześnie w związku z zawartą w skardze informacją, że została ona opatrzona podpisem elektronicznym, pouczono skarżącego, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływana dalej jako: "p.p.s.a.", nie przewiduje możliwości wniesienia pisma do sądu w formie elektronicznej i podpisania go w formie podpisu elektronicznego. Skarżącego pouczono również, że nieusunięcie ww. braku skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania, zostało ono doręczone skarżącemu w dniu 19 czerwca 2015 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu wskazany wyżej brak formalny skargi nie został usunięty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 tej ustawy każde pismo strony powinno zawierać (...) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga jest wydrukiem wiadomości elektronicznej i nie zawiera oryginalnego, własnoręcznego podpisu. Tymczasem dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., na co słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt I OPS 10/13. NSA w powołanej uchwale zwrócił również uwagę, że w aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 p.p.s.a. - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pismo takie, po jego wydrukowaniu, jest dotknięte brakiem formalnym, który może być uzupełniony poprzez złożenie podpisu własnoręcznego na jego wydruku.

W sytuacji więc, gdy jak w niniejszej sprawie, pomimo wezwania Sądu, w wyznaczonym terminie skarżący nie usunął braku formalnego poprzez własnoręczne podpisanie skargi, należało ją odrzucić na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Bezskuteczny upływ terminu do uzupełnienia braków skargi powoduje tym samym anulowanie wszystkich skutków skargi, jakie zostały spowodowane jej wniesieniem.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.