Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805086

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 1 września 2015 r.
I SA/Ol 322/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 1 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. R. od postanowienia z dnia 6 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Ol 322/15 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. R. na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia "(...)" nr "(...)", "(...)" w przedmiocie przedłożenia oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu. postanawia: odrzucić zażalenie WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2015 r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną Z. R. (zwany dalej skarżącym) od postanowienia Sądu z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Ol 322/15.

Zarządzeniem z dnia 10 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia nadesłanego drogą elektroniczną w dniu 8 lipca 2015 r. zażalenia od ww. postanowienia poprzez jego podpisanie ewentualnie nadesłanie podpisanego egzemplarza zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone do rąk skarżącego w dniu 15 lipca 2015 r.

Odpowiadając na wezwanie, skarżący przesłał drogą elektroniczną pismo informujące, że nie zmieni swojego stanowiska w tej sprawie, gdyż nie stać go na walkę z urzędami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie doręczenie wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia nastąpiło w dniu 15 lipca 2015 r. Mając zatem na uwadze, że termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął z dniem 22 lipca 2015 r., a skarżący w zakreślonym terminie nie podpisał zażalenia czy też ewentualnie nie nadesłał podpisanego egzemplarza zażalenia, to należało zażalenie odrzucić.

Jednocześnie Sąd informuje, że ogólne warunki formalne jakie powinno odpowiadać każde pismo procesowe strony zostały określone w art. 46 § 1 p.p.s.a. Jednym z tych wymagań jest podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). W obecnym stanie prawnym nie jest natomiast dopuszczalna sytuacja, w której pismo (dokument elektroniczny) zostanie skierowane do sądu drogą elektroniczną (np. na adres e-mail), następnie będzie drukowane i włączane do papierowych akt sądowych. Tak przetworzony dokument nie będzie już dokumentem elektronicznym, lecz "papierowym", a tych nie można podpisać elektronicznie. Wymóg podpisu tradycyjnego w tym zakresie jest zatem nie tylko pożądany, ale przede wszystkim konieczny.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.