Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805076

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 1 września 2015 r.
I SA/Ol 311/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na postanowienie Dyrektora "(...)" Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

E. B. (zwana dalej skarżącą) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na ww. postanowienie Dyrektora "(...)" Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)", w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania Zarządzeniami z dnia 14 lipca 2015 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie podpisanej skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań. Powyższe zarządzenia zostały uznane za doręczone w trybie art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej powoływana jako "p.p.s.a." w dniu 29 lipca 2015 r. Pomimo wezwań wskazane braki formalne skargi nie zostały usunięte, a wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy, skarżąca została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie podpisanie skargi W myśl art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi oraz nie uiściła wpisu od skargi w zakreślonym terminie, wobec tego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.