Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973820

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2016 r.
I SA/Ol 306/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 26 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. R. od postanowienia z dnia 2 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Ol 306/15 w sprawie ze skargi Z. R. na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)", "(...)" w przedmiocie przedłożenia oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu. postanawia: odrzucić zażalenie WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd odrzucił zażalenie Z. R. (zwany dalej skarżącym) od postanowienia z dnia 27 października 2015 r. Postanowieniem z dnia 27 października 2015 r., Sąd odrzucił zażalenie skarżącego od zarządzenia z dnia 22 września 2015 r.

Skarżący przesłał drogą elektroniczną pismo z dnia 9 grudnia 2015 r. zatytułowane "Zażalenie i Skarga" w którym wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia nadesłanego drogą elektroniczną zażalenia poprzez jego podpisanie ewentualnie nadesłanie podpisanego egzemplarza zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone w dniu 22 grudnia 2015 r.

W zakreślonym terminie, skarżący nie uzupełnił zażalenia. Odpowiadając na wezwanie, skarżący przesłał drogą elektroniczną pismo z dnia 22 grudnia 2015 r., w którym stwierdził, że wszystkie jego pisma są podpisane. Zarzucił, że został pozbawiony swoich praw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

W myśl art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (w brzmieniu obowiązującym przed 15 sierpnia 2015 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie doręczenie wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia nastąpiło w dniu 22 grudnia 2015 r. Mając zatem na uwadze, że termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął z dniem 29 grudnia 2015 r., a skarżący w zakreślonym terminie nie podpisał zażalenia czy też ewentualnie nie nadesłał podpisanego egzemplarza zażalenia, to należało zażalenie odrzucić.

Faktu tego nie zmienia przesłanie drogą elektroniczną pisma z dnia 22 grudnia 2015 r. Jeżeli bowiem pismu skarżącego ma zostać nadany dalszy bieg (w tym przesłanie go do Naczelnego Sądu Administracyjnego), to skarżący powinien podpisać wnoszone przez siebie pismo.

Ogólne warunki formalne jakie powinno odpowiadać każde pismo procesowe strony zostały określone w art. 46 § 1 p.p.s.a. Jednym z tych wymagań jest podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). W obecnym stanie prawnym nie jest natomiast dopuszczalna sytuacja, w której pismo (dokument elektroniczny) zostanie skierowane do sądu drogą elektroniczną (np. na adres e-mail), następnie będzie drukowane i włączane do papierowych akt sądowych. Tak przetworzony dokument nie będzie już dokumentem elektronicznym, lecz "papierowym", a tych nie można podpisać elektronicznie. Wymóg podpisu tradycyjnego w tym zakresie jest zatem nie tylko pożądany, ale przede wszystkim konieczny.

Jednocześnie, w związku z ignorowaniem przez skarżącego wielokrotnych wyjaśnień, że dla skuteczności pism wnoszonych drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie ich własnoręcznym podpisem, Sąd uznaje, że przez pozostawienie, zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2016 r. kolejnego pisma skarżącego bez rozpoznania, został wyczerpany sądowy tryb postępowania w sprawie. Ewentualne kolejne pisma nadsyłane drogą elektroniczną będą pozostawiane bez wzywania skarżącego do ich uzupełnienia i bez wydawania dalszych pisemnych zarządzeń.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.