I SA/Ol 277/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2895451

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2020 r. I SA/Ol 277/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 10 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia J K na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2019 r. o odmowie wstrzymania postanowienia w sprawie ze skargi J K na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...) "r., nr: "(...)" w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną postanawia: odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

J K wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zażalenie na wskazane w sentencji postanowienie WSA o odmowie wstrzymania postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "(...)" 2019 r., nr: "(...)" w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną.

Wezwaniem z dnia "(...)" 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia, pod rygorem odrzucenia zażalenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych zażalenia przez przedłożenie jego odpisu (K- "(...)"). Wezwanie zostało odebrane w dniu 16 września 2019 r. (K- "(...)").

Termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął w dniu 23 października 2019 r. Skarżący nie uzupełnił ww. braków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. DzU 2019, poz. 2325 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") strona ma obowiązek dołączyć do pisma jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Na podstawie art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpatrywanej sprawie wystąpiły braki formalne w postaci niezałączenia do zażalenia jego odpisu. Dlatego wystosowano wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, opatrzone stosownym pouczeniem. Na wezwania do uzupełnienia braków zażalenia skarżący nie uzupełnił braków w zakreślonym terminie.

W konsekwencji nieuzupełnienia braków formalnych zażalenia przez złożenie jego odpisów w zakreślonym terminie, zasadnym jest odrzucenie zażalenia, stosownie do treści art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.