Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805050

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 października 2015 r.
I SA/Ol 271/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia strony od postanowienia z dnia 28 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Ol 271/15 w sprawie ze skargi Z.R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie nałożenia kary porządkowej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił sprzeciw Z.R. (dalej jako "skarżący") od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 6 lipca 2015 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Powyższe postanowienia zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 sierpnia 2015 r. Skarżący przesłał drogą elektroniczną pismo z dnia 3 sierpnia 2015 r. zatytułowane "Zażalenie", w uzasadnieniu którego wskazał "Jak w innych Moich zażaleniach i skargach".

Zarządzeniem z dnia 2 września 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia nadesłanego drogą elektroniczną zażalenia poprzez jego podpisanie ewentualnie nadesłanie podpisanego egzemplarza zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone w dniu 11 września 2015 r.

W zakreślonym terminie, skarżący nie uzupełnił zażalenia. Odpowiadając na wezwanie, skarżący przesłał drogą elektroniczną pismo, w którym zażądał niezwłocznego przeprowadzenia rozprawy w terminie do dnia 20 września 2015 r. Wskazał na notoryczne łamanie jego praw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, zważył co następuje:

W myśl art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (w brzmieniu obowiązującym przed 15 sierpnia 2015 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie doręczenie wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia nastąpiło w dniu 11 września 2015 r. Mając zatem na uwadze, że termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął z dniem 18 września 2015 r., a skarżący w zakreślonym terminie nie podpisał zażalenia czy też ewentualnie nie nadesłał podpisanego egzemplarza zażalenia, to należało zażalenie odrzucić.

Faktu tego nie zmienia przesłanie drogą elektroniczną pisma z dnia 14 września 2015 r. o niezwłoczne przeprowadzenie rozprawy.

Jednocześnie Sąd informuje, że ogólne warunki formalne jakim powinno odpowiadać każde pismo procesowe strony zostały określone w art. 46 § 1 p.p.s.a. Jednym z tych wymagań jest podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). W obecnym stanie prawnym nie jest natomiast dopuszczalna sytuacja, w której pismo (dokument elektroniczny) zostanie skierowane do sądu drogą elektroniczną (np. na adres e-mail), następnie będzie drukowane i włączane do papierowych akt sądowych. Tak przetworzony dokument nie będzie już dokumentem elektronicznym, lecz "papierowym", a tych nie można podpisać elektronicznie. Wymóg podpisu tradycyjnego w tym zakresie jest zatem nie tylko pożądany, ale przede wszystkim konieczny.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.