Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
I SA/Ol 210/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 30 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: 1/ umorzyć postępowanie sądowe, 2/ zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 367 (trzysta sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka A. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

Przesyłając skargę do tut. Sądu Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało, że w wyniku wniesionej skargi wydało w dniu 23 marca 2015 r. postanowienie nr "(...)" stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe podlega umorzeniu, gdyż na skutek uwzględnienia skargi przez organ w ramach uprawienia do autokontroli, stało się ono bezprzedmiotowe.

Zgodnie bowiem z art. 54 § 3 zd. 1 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy (uprawnienie do autokontroli). Z kolei w myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze korzystając z uprawnienia do autokontroli, uwzględniło zarzuty skargi i uchyliło w całości zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy z dnia "(...)" w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

W tych okolicznościach postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, gdyż żądanie zawarte w skardze zostało w całości uwzględnione.

Mając powyższe na uwadze Sąd umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 przy zastosowaniu art. 161 § 2 i art. 54 § 3 p.p.s.a. Orzeczenie o kosztach postępowania sądowego uzasadnia art. 201 § 1 p.p.s.a. w powiązaniu z art. 205 § 2 p.p.s.a. i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Na zasądzoną w pkt 2 sentencji niniejszego postanowienia kwotę kosztów postępowania sądowego składają się wpis od skargi 100 zł, wynagrodzenie adwokata 250 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.